Obchodní podmínky společnosti Homea, spol. s r.o. se sídlem Jana Palacha 1461, 530 02 Pardubice. Identifikační číslo: 15050831 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 534 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.homea.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Homea, spol. s r.o., se sídlem Jana Palacha 1461, 530 02 Pardubice, identifikační číslo: 15050831, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 534 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.homea.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY 

2.1. Internetový obchod obsahuje videokonzultaci a seznam poukazů nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivé nabízené videokonzultace a poukazů. Ceny nabízené videokonzultace a poukazů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo nákladů spojených s dodáním poukazů (dále jen „poštovné“), není-li výslovně v čl. 5 stanoveno jinak. Nabídka prodeje videokonzultace, poukazů a ceny této videokonzultace, poukazů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje videokonzultace a poukazů umístěných v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto videokonzultace a poukazů. 

 1. POUKAZY 

3.1. Poukazem se rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby osobou, která ji vydala a která má uskutečnit dodání zboží nebo poskytnutí této služby (dále jen „dodavatel“). Jedná se o ceninu, vydanou dodavatelem, jejíž prodej kupujícímu zajišťuje na svůj účet prodávající. Poukaz může mít listinnou nebo elektronickou podobu. 

3.2. Dodavatelem v internetovém obchodě je společnost: 

a) Homea, spol. s r.o., IČO: 15050831, Jana Palacha 1461, 530 02 Pardubice. 

3.3. Kupující bere na vědomí podmínky využití poukazu: 

a) Poukaz je vydáván na služby dodavatele v oblasti diagnostické a preventivní dermatologie, laserové a estetické medicíny.

b) Kupující má nárok na využití poukazu v přesně časově vymezeném období uvedeném na poukazu, poté nárok kupujícího na poskytnutí plnění dle poukazu zaniká a peníze se v takovém případě nevracejí. 

c) Poukaz lze u dodavatele uplatnit jen jednou, jednorázově, a to v plné výši hodnoty poukazu, je-li hodnota vybrané služby menší, do hodnoty poukazu se peníze nevrací. Hodnotou jednoho poukazu lze uhradit více služeb. Překročíli služby dodavatele hodnotu poukazu, uhradí kupující rozdíl na místě.

d) Poukaz nemůže být vyměněn za hotovost. 

Konkrétní podmínky užití poukazu mohou být rovněž uvedeny přímo na poukazu. 

3.4. Poukaz je vždy opatřen unikátním kódem. Při úhradě poukazem je nutné předat dodavateli
originál. Na ztrátu či odcizení originálu dárkového poukazu nebere dodavatel zřetel. 

4. VIDEOKONZULTACE

4.1.   Videokonzultací se rozumí konzultace či vyšetření provedené prostřednictvím videa na zařízeních tomu určených, které disponují vestavěnou kamerou (mobilní telefon, tablet, PC). 

4.2.      Videokonzultace probíhá v předem sjednaný termín, který si pacient zvolí v objednávkovém formuláři. Po telefonické či písemné domluvě, prostřednictvím elektronické pošty, je možné domluvený čas upravit.

4.3.       V případě potřeby je možné videokonzultaci zrušit s možností zvolení jiného termínu. 

4.4.   Pokud kupující vznese požadavek, nejpozději 24 hodin před začátkem domluvené videokonzultace, na úplné zrušení, nebudou mu peněžní prostředky vráceny.OBJEDNÁNÍ POUKAZŮ A/NEBO VIDEOKONZULTACE, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace videokonzultace a/nebo poukazů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o videokonzultaci a/nebo poukazech, a to včetně uvedení cen jednotlivé videokonzultace a/nebo poukazů a nákladů za navrácení zboží, jestliže poukazy ze své podstaty nemůžou být navráceny obvyklou poštovní cestou. Ceny videokonzultaci a/nebo poukazů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny videokonzultace a/nebo poukazů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním poukazů. Informace o nákladech spojených s dodáním poukazů uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou poukazy doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání poukazů vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Pro objednání videokonzultace vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

zvoleném datu videokonzultace,

způsobu úhrady kupní ceny videokonzultace.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ u poukazů a „Zaplatit“ u videokonzultace. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství poukazů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, změna termínu videokonzultace) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny poukazů a případné náklady spojené s dodáním poukazů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Popkovická 1340, 530 06 Pardubice;
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 300548561/0100, vedený u společnosti Homea, spol. s r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);
 4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana;
  ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267
 5. bezhotovostně platební kartou;
 6. Cenu videokonzultace může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 7. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 300548561/0100, vedený u společnosti Homea, spol. s r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);
 8. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním poukazů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním poukazů, v případě videokonzultace bez nákladů spojených s dodáním..
 9. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu poukazů a videokonzultace předem.
 10. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí poukazů. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 11. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu poukazů a videokonzultace společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 12. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním poukazů kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 14. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni: 

a) převzetí poukazů, jde-li o kupní smlouvu. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího: 

a) na adrese: Popkovická 1340, 530 06 Pardubice; či 

b) na emailové adrese: recepce@homea.cz, 

a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních nebo e-mailem). 

6.3. V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup. 

6.4. V případě uplatnění práva dle bodu 6.1. těchto obchodních podmínek je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží a/nebo poukazy, které od prodávajícího obdržel zaslat prodávajícímu: 

a) na adrese: Popkovická 1340, 530 06 Pardubice. 

Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu poukazy zpět před jejím uplynutím. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením poukazů. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených právními předpisy. 

6.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle bodu 6.1. těchto obchodních podmínek, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží poukazů, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží poukazů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání poukazů (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující poukazy předá nebo prokáže, že poukazy prodávajícímu odeslal. 

6.6. V případě platného a účinného odstoupení kupujícím nebude poukaz dodavatelem přijat a na jeho základě nebude umožněno čerpat služby dodavatele. 

6.7. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty poukazů, které vzniklo v důsledku nakládání s těmito poukazy jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy budou vrácené poukazy poškozeny či opotřebeny, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6.8. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku poukazů nelze odstoupit v následujících případech: 

a) předmětem koupě byly poukazy upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.9. Odstoupí-li kupující poukazu bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí kupující prodávajícímu poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění. 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že poukaz při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícím poukaz vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu poukazu a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se poukaz hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se poukaz tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. poukaz odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je poukaz v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. poukaz vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Práva z odpovědnosti za vady poukazů může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Popkovická 1340, 530 06 Pardubice, telefonicky na čísle 733 129 696 či elektronickou poštou na adrese recepce@homea.cz.

8.4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 0 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

8.6. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy recepce@homea.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Popkovická 1340, 530 06 Pardubice, adresa elektronické pošty recepce@homea.cz, telefon 602 209 208.

V Pardubicích dne      21. 12. 2020